CS Study Fun – Khoa học máy tính

Learn & Enjoy …

Các khái niệm trong Học máy (Machine Learning) (3) – Biến ngẫu nhiên, phân bố xác suất

Posted by Trần Quốc Long trên Tháng Bảy 27, 2008

Định nghĩa (Biến ngẫu nhiên thực): Cho không gian xác suất \displaystyle (\Omega, F, P), hàm \displaystyle X:\Omega\rightarrow \mathbb{R} gọi là biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất nếu

\displaystyle \{s\in \Omega|X(s)\leq x\}\in F,\forall x\in \mathbb{R}

Nhận xét:

 1. Như vậy, biến ngẫu nhiên là một hàm trên tập các kết quả thực nghiệm ngẫu nhiên.
 2. Điều kiện trên cho phép ta tính được xác suất \displaystyle P\{X\in R\} = P(\{s\in\Omega|X(s)\in R\}) với mọi tập đo được (measurable set) \displaystyle R \subset \mathbb{R}.
 3. Để cho tiện, ta kí hiệu biến cố \displaystyle \{X\in R\}=\{s\in\Omega|X(s)\in R\}.

Ví dụ:

 1. Xét ví dụ hỏi 3 người cùng lúc xem họ có thích màu đỏ hay không, không gian xác suất là \displaystyle \Omega=\{111,110,101,100,011,010,001,000\} và tập biến cố là \displaystyle F=2^\Omega (tập tất cả các tập con của \displaystyle \Omega). Giả sử \displaystyle P({s}) = \frac{1}{8},\forall s\in\Omega (xác suất đều cho mọi kết quả). Xét biến ngẫu nhiên \displaystyle X là số người thích màu đỏ. Như vậy ta có

  \displaystyle P\{X=0\}=\frac{1}{8}, P\{X=1\}=\frac{3}{8}, P\{X=2\}=\frac{3}{8}, P\{X=3\}=\frac{1}{8}
  \displaystyle P\{X\leq 1\}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}, P\{X>0\}=\frac{7}{8}

Định nghĩa (Phân bố xác suất): Hàm \displaystyle F_X(x) = P\{X\leq x\} gọi là hàm phân bố xác suất (cummulative distribution function – CDF) của biến ngẫu nhiên \displaystyle X.

Nhận xét:

 1. Khi nói về các biến ngẫu nhiên, người ta ngầm hiểu là có một không gian xác suất \displaystyle (\Omega, F, P) nào đó và thường chỉ sử dụng hàm phân bố xác suất \displaystyle F_X(x) thay vì sử dụng đến không gian xác suất.
 2. Theo cách nói của lý thuyết độ đo thì hàm \displaystyle X đã chuyển độ đo \displaystyle P trên \displaystyle F thành độ đo \displaystyle dF trên \displaystyle \mathbb{R}.
 3. Thường người ta viết \displaystyle F(x) thay cho \displaystyle F_X(x) khi không bị nhầm lẫn với các biến ngẫu nhiên khác.
 4. Khi xét 2 biến hoặc nhiều biến ngẫu nhiên cùng lúc, hàm phân bố xác suất là

  \displaystyle \begin{array}{rcl}F_{XY}(x,y) &=& P(\{X\leq x\} \cap \{Y\leq y\}) = P\{X\leq x|Y\leq y\}P\{Y\leq y\}\\ &=& F_{X|Y\leq y}(x) F_Y(y)\end{array}

 5. Hai biến ngẫu nhiên \displaystyle X,Y gọi là hai biến ngẫu nhiên độc lập với nhau nếu

  \displaystyle F_{XY}(x,y)=F_X(x)F_Y(y),\forall x,y

Một số tính chất của hàm phân bố xác suất:

 1. Hàm \displaystyle F(x) không âm và đơn điệu tăng.
 2. \displaystyle F(\infty) = \lim_{x\rightarrow \infty}F(x) = P\{X\in \mathbb{R}\}=P(\Omega)=1
  \displaystyle F(-\infty) = \lim_{x\rightarrow -\infty}F(x) = P(\emptyset)=0
 3. Hàm \displaystyle F(x) liên tục từ bên phải\displaystyle \lim_{\epsilon\rightarrow 0^+}F(x+\epsilon) = F(x)
 4. \displaystyle P\{X>x\}=1-F(x)
 5. Nếu \displaystyle x_1<x2 thì \displaystyle F(x_1<X\leq x_2)=F(x_2)-F(x_1)
 6. Xác suất \displaystyle P\{X=x\}=F(x)-\lim_{\epsilon\rightarrow 0^+} F(x-\epsilon)

Định nghĩa (mật độ xác suất): Nếu hàm phân bố \displaystyle F(x) có đạo hàm tại \displaystyle x thì \displaystyle f(x)=F'(x) gọi là hàm mật độ xác suất (probability density function – PDF)của biến ngẫu nhiên \displaystyle X tại \displaystyle x .

Một số tính chất của hàm mật độ xác suất:

 1. Do \displaystyle F(x) đơn điệu tăng nên \displaystyle f(x)\geq 0,\forall x\in \mathbb{R}
 2. \displaystyle P(a\leq X\leq b)=\int_a^b f(x)dx, \int_{-\infty}^\infty f(x)dx=1
 3. Khi hàm mật độ được định nghĩa tại \displaystyle x thì \displaystyle P\{X=x\}=0
 4. Cách dùng hàm mật độ không khác gì dùng hàm xác suất

  \displaystyle f_{XY}(X\in A, y) = f_{Y|X}(y|X\in A)P\{X\in A\}=P\{X\in A|Y=y\}f_Y(y)
  \displaystyle f_{XY}(x,y) = f_{Y|X}(y|X=x)f_X(x)=f_{X|Y}(x|Y=y)f_Y(y)
  \displaystyle P\{X\in A, Y\in B\} = \int_{B}f_{XY}(X\in A, y)dy = \int_{B}P\{X\in A|Y=y\}f_Y(y)dy

 5. Nếu hai biến ngẫu nhiên \displaystyle X,Y độc lập thì

  \displaystyle f_{XY}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)

Một số phân bố thường gặp:

Phân bố Bernoulli: \displaystyle X\sim\mathrm{Bernoulli}(p)

\displaystyle P\{X=k\}=\begin{cases}p &k=1\\ q=1-p & k=0\\ 0 & k\neq 0,1 \end{cases}

Phân bố nhị thức (binomial distribution): \displaystyle X\sim B(n, p)

\displaystyle P\{X=k\}=\begin{cases}C_k^n p^k(1-p)^{n-k} &0\leq k\leq n\\ 0 & k<0~\&~k>n\end{cases}

Phân bố đều (continuous uniform distribution): \displaystyle X \sim U(a,b)

\displaystyle f(x)=\begin{cases}0 &x<a\\ \frac{1}{b-a} & a\leq x\leq b\\ 0 & x> b \end{cases}

Phân bố chuẩn (normal/Gaussian distribution): \displaystyle X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)

\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}\right\}

Trong đó \displaystyle \mu là giá trị kì vọng, \displaystyle \sigma^2 là phương sai của phân bố.

Phân bố chuẩn cho nhiều biến: \displaystyle \mathbb{R}^n\ni X\sim \mathcal{N}(\mu,\Sigma) với \displaystyle \mu\in \mathbb{R}^n,\Sigma \in \mathbb{R}^{n\times n}

\displaystyle f(x) = f(x_1,\ldots,x_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^{n/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2} (x-\mu)^T\Sigma^{-1}(x-\mu)\right\}

Trong đó \displaystyle \mukì vọng, ma trận xác định dương \displaystyle \Sigmama trận hiệp phương sai của phân bố.

Phân bố mũ (exponential distribution): \displaystyle X\sim \mathrm{Exponential}(\lambda)

\displaystyle f(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \lambda e^{-\lambda x} &x\geq 0\end{cases}

Ví dụ:

 1. Một đồng xu có xác suất ra mặt ngửa là \displaystyle p (phân bố Bernoulli). Ban đầu ta chưa biết \displaystyle p nhưng sau khi tung đồng xu 4 lần, ta thấy có 3 lần mặt ngửa. Hỏi có thể ước lượng \displaystyle p chính xác hơn hay không?
  Giải: Gọi \displaystyle X là biến ngẫu nhiên tương ứng với số lần ra mặt ngửa trong 4 lần tung. Vì ban đầu chưa thể xác định được \displaystyle p, ta coi \displaystyle p là một biến ngẫu nhiên theo phân bố đều \displaystyle p\sim U(0,1). Như vậy, giả sử biết \displaystyle p, xác suất để tung 4 lần ra 3 lần mặt ngửa là

  \displaystyle P(X=3|p) = p^3(1-p)=(p^3-p^4)
  \displaystyle f(X=3,p)=P(X=3|p)f(p) = (p^3-p^4)
  \displaystyle P(X=3)=\int_0^1 f(X=3,p)dp = \int_0^1(p^3-p^4)dp=\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{20}
  \displaystyle f(p|X=3)=\frac{f(X=3,p)}{P(X=3)} = 20(p^3-p^4)

  Bayes inference of parameter

  Phân bố của p trước và sau khi quan sát kết quả thí nghiệm

  Như vậy, sau khi quan sát kết quả thí nghiệm \displaystyle X=3, ta có thể ước lượng \displaystyle p chính xác hơn (phân bố có đỉnh gần 1 hơn). Đặc biệt, phân bố đạt đỉnh ở \displaystyle p=\frac{3}{4} (có thể tính bằng cách lấy đạo hàm của \displaystyle f(p|X=3)), điểm này chính là tỉ lệ số lần được mặt ngửa (3 lần / 4 lần).

 2. Trong ví dụ trên, ta thấy cách tính

  \displaystyle f(p|X=3)=\frac{P(X=3|p)f(p)}{\displaystyle \int_0^1 P(X=3|p)f(p)dp}

  chính là một dạng của công thức Bayes nhưng áp dụng đối với phân bố liên tục.

 3. Xét một ví dụ khác, giả sử dữ liệu được lấy từ một phân bố chuẩn \displaystyle \mathcal{N}(\mu,1), tuy nhiên ta chưa biết \displaystyle \mu mà chỉ tạm thời dự đoán \displaystyle \mu \sim \mathcal{N}(0,1). Sau khi lấy được 3 mẫu dữ liệu độc lập \displaystyle x_1=-1, x_2 = 0.5, x_3 = 1, hỏi có thể dự đoán chính xác hơn về \displaystyle \mu hay không?
  Giải: Đặt \displaystyle D={x_1,x_2,x_3}, ta có

  \displaystyle f(D|\mu) = \prod_{i=1}^3 p(x_i|\mu) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^3\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^3 (x_i-\mu)^2\right)
  \displaystyle f(D,\mu) = f(D|\mu)f(\mu) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^4\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^3 (x_i-\mu)^2+\mu^2\right)\right\}
  \displaystyle f(D) = \int_{-\infty}^\infty f(D,\mu)d\mu = \int_{-\infty}^\infty\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^4\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^3 (x_i-\mu)^2+\mu^2\right)\right\}d\mu
  \displaystyle f(\mu|D) = \frac{f(D,\mu)}{f(D)} = \mathcal{N} ( 1/8, (1/2)^2)

  Để tính tích phân trên, ta phải chuyển tổng trong trong cơ số mũ về dạng tổng bình phương rồi áp dụng công thức \displaystyle \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{1}{2}\mu^2\right)d\mu = 1. Như vậy, với việc quan sát được dữ liệu, ta có thể chỉnh sửa lại phân bố xác suất (ước lượng) của \displaystyle \mu từ \displaystyle p(\mu)=\mathcal{N} (0,1) thành \displaystyle p(\mu|D)=\mathcal{N} ( 1/8, (1/2)^2). Để ý là phân bố xác suất sau khi có dữ liệu có phương sai nhỏ hơn (chính xác hơn) phân bố lúc đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: